Генеральний прокурор повноваження

Український юридичний портал

Відповідно до ст. 122 Конституції України «прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади».

Строк повноважень Генерального прокурора України — п’ять років.

У своїй діяльності Генеральний прокурор України не менше одного разу на рік інформує Верховну Раду України про стан законності у державі.

Звільнення (відставка) Генерального прокурора України протягом строку повноважень може мати місце лише у випадках:

– закінчення строку, на який його призначено;

– неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

– порушення вимог щодо несумісності;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

– припинення його громадянства;

– подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження Генерального прокурора України із керівництва органами прокуратури передбачені у ст. 15 Закону України «Про прокуратуру». В ній визначено, що Генеральний прокурор України:

– спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;

– призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних під­розділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України;

– затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утри­мання;

– призначає за погодженням із Верховною Радою АР Крим прокурора Автономної Республіки Крим;

– призначає заступників прокурора АР Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів;

– відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено Законом «про прокуратуру»;

– відповідно до законів України видає обов’язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції;

– присвоює класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури. Вносить подання Президентові України про присвоєння класних чинів держав­ного радника юстиції 1, 2 і 3 класів.

Вказівки Генерального прокурора України з питань розслідування є обов’язковими для виконання усіма органами дізнання і попереднього слідства.

Накази та інші акти Генерального прокурора України нормативного характеру в разі невідповідності їх Конституції або іншим законам України можуть бути скасовані як Верховною Радою України або відповідним судом у порядку, передбаченому законом, так і самим Генеральним прокурором України.

Повноваження Генерального прокурора України

Ст. 9 Закону України «Про прокуратуру» визначає такі повноваження Генерального прокурора України:

1) представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав та міжнародними організаціями;

2) організовує діяльність органів прокуратури України, утому числі визначає межі повноважень Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевих прокуратур в частині виконання конституційних функцій;

3) призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

4) у встановленому цим Законом порядку на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає рішення про застосування до прокурора Генеральної прокуратури України, прокурора регіональної чи місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора;

5) призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Генеральної прокуратури України у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

6) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральній прокуратурі України;

6-1) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора України;

7) затверджує акти з питань щодо внутрішньої організації діяльності органів прокуратури;

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Генеральної прокуратури України;

9) затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності;

10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Генеральний прокурор України видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень, у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції і законів України.

Накази Генерального прокурора України нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів публікуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.

Усі накази Генерального прокурора України оприлюднюються державною мовою на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України з додержанням вимог режиму таємності.

Накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.

Накази Генерального прокурора України або їх окремі частини можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Уразі відсутності Генерального прокурора України його повноваження здійснює перший заступник Генерального прокурора України, а в разі відсутності першого заступника — один із заступників Генерального прокурора України.

Генеральна прокуратура України. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури

Поняття правового статусу прокуратури України. Основні принципи організації та діяльності прокуратури. Склад генеральної прокуратури України. Закон України «Про Прокуратуру України». Державне страхування життя та здоров’я працівників прокуратури.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський Політехнічний Інститут»

факультет соціології і права

з дисципліни «Прокуратура України»

«Генеральна прокуратура України. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури»

Виконав: студент V курсу

1. Поняття правового статусу прокуратури України

2. Генеральна прокуратура Україні

3. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури

В Україні здійснюються великомасштабні перетворення, спрямовані на зміцнення демократії й створення правової держави. Однією з головних проблем громадянського розвитку є зміцнення законності та правопорядку.

Це висуває на перший план завдання забезпечення законності, захист прав і законних інтересів громадян, верховенство закону. Зростає протидія силам правопорядку.

Майже повсюдно, особливо у великих промислових центрах, збільшується кількість небезпечних злочинів, поєднані з насильством, жорстокістю й цинізмом. Злочинність стає більш організованою. Вона є одним з головних факторів, що негативно впливають на забезпечення правопорядку і внутрішньої безпеки держави. Характерною ознакою суспільних відносин стала зневага до закону та їх ігнорування.

Кримінальні структури проникли у сферу економіки, зовнішньоекономічну діяльність, кредитно-банківську систему.

На стан закону та правопорядку негативно впливає відсутність чіткого механізму виконання законів, що поряд з халатністю, безвідповідальністю та низькою дисципліною створює сприятливе для пограбування держави, для корупції, хабарництва, інших службових законів, формує негативну думку в суспільстві.

Органом на який покладено завдання є прокуратура (від лат. «prokyro» піклуюся, забезпечую, попереджую) — є державним правоохоронним органом, на який покладено здійснення нагляду за додержанням та правильним застосуванням законів в Україні.

Прокуратура в своїй діяльності керується Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру». Водночас співробітники прокуратури незалежні від політичного впливу, не можуть бути членами партій, політичних рухів.

Поняття правового статусу прокуратури України

У юридичній науці України нема єдності у питанні, до якого виду влади належить прокуратура: законодавчої, виконавчої чи судової. Чине законодавство України також не дає чіткої відповіді на це питання. Досвід зарубіжних країн свідчить, що існують різні варіанти вирішення питання про місце прокуратури у системі державної влади. В одних країнах прокуратура перебуває у складі. Міністерства юстиції, в інших — при судах, в третіх — виділена в окрему систему.

Аналіз функцій прокуратури, визначених Конституцією України і законом України «Про прокуратуру», показує що одні функції прокуратури України тяжіють до виконавчої влади, інші — до судової. Виходячи з цього, а також враховуючи, що принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову не позбавлений умовності, логічним буде висновок, що в сучасному вигляді прокуратуру України ні до однієї гілки влади не можна віднести, вони за своєю державно — правовою природою є самостійним державним інститутом у механізмі влади, покликаним здійснювати визначені законодавством функції.

Закон України «Про прокуратуру» закріплює принципи організації та діяльності прокуратури: Ст.6 Закону України “Про прокуратуру”

Ш становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим;

Ш здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їх органів;

Ш захищає у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;

Ш вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

Ш діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій чи рухів.

Чинне законодавство України визначає гарантії незалежності прокуратури у здійснені повноважень. Забороняється втручання органів державної влади і управлінь, посадових осіб, засобів масової інформації, об’єднань громадян та їх представників у діяльність прокуратури по нагляду за додержанням законів або по розслідуванню діянь, що містять ознаки злочину. Вплив у будь-якій формі на працівників прокуратури з метою перешкодити виконанням ним службових обов’язків або вимаганням прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законом. Звернення представників влади, інших посадових осіб до прокурора з приводу конкретних справ і матеріалів, що перебувають у проваджені прокуратури, не можуть містити будь-яких вказівок або вимог щодо результатів їх вирішення. Ніхто не має права без дозволу прокурора або слідчого розголошувати дані перевірок і попереднього слідства до їх закінчення. Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконують невідкладно або у передбачені законом чи визначені прокурором строки, невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальності.

Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокурора визначаються Конституцією України, Законом України про прокуратуру та іншими законодавчими актами. Органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного прав, а також у складених Україною міжнародних договорів.

2. Генеральна прокуратура України

Відповідно до Конституції України (ст. 121, 122) та Закону «Про прокуратуру» (ст. 6) органи прокуратури України становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим.

Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури. Таким чином, систему органів прокуратури складають територіальні та спеціалізовані прокуратури. Територіальні прокуратури створені та функціонують відповідно до адміністративно-територіального устрою України, а спеціалізовані — за предметно-галузевим принципом і функціонують в окремих сферах життєдіяльності. На даний час система органів прокуратури налічує такі спеціалізовані прокуратури: військові, транспортні, природоохоронні та прокуратури по нагляду за виконанням кримінально-виконавчого законодавства.

Територіальні, а також інші зазначені вище прокуратури у своїй сукупності складають злагоджену трьохланкову систему органів прокуратури. На вершині прокурорської системи знаходиться Генеральна прокуратура України.

Другу ланку системи органів прокуратури утворюють прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також прирівняні до них спеціалізовані прокуратури (наприклад, військові прокуратури регіонів, військова прокуратура Чорноморського флоту і Військово-Морських Сил України).

Третю ланку прокурорської системи складають міські, районні, міжрайонні, районні у містах і інші прирівняні до них прокуратури (наприклад, військові прокуратури гарнізонів). Очолює систему органів прокуратури з притаманними тільки йому повноваженнями Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України за поданням президента України строком на п’ять років. Він очолює також і Генеральну прокуратуру України.

Оскільки Генеральна прокуратура не тільки здійснює керівництво підпорядкованими прокуратурами, а й безпосередньо виконує особливо важливі завдання по здійсненню нагляду за додержанням законів, остільки вона являє собою складну державну структуру, яка організує свою діяльність за територіальним та предметно-галузевим принципами.

Крім перелічених вище прокуратур Законом передбачено створення й інших прокуратур, до яких належать київська міжобласна спеціалізована прокуратура, спеціальні прокуратури, природоохоронні прокуратури та прокуратури з нагляду за додержаннями законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах.

3. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури

Генеральний прокурор України керує діяльністю органів прокуратури і здійснює контроль за роботою підпорядкованих йому прокурорів. Генеральним прокурором України затверджується положення про структурні підрозділи, які визначають їх завдання і функції, а також повноваження і обов’язки працівників управлінь та відділів, старших помічників Генерального прокурора України, помічника першого заступника Генерального прокурора України у цивільній обороні. Заступники Генерального прокурора України затверджують розподіл службових обов’язків між працівниками підпорядкованих підрозділів за поданнями начальників управлінь та відділів.

Генеральний прокурор України — службова особа, яка очолює систему органів прокуратури в Україні, наділена відповідними службовими повноваженнями та посадовими обов’язками.

Генеральному прокурору України надані широкі повноваження по керівництву органами прокуратури, а саме: Ст. 15 Закону України «Про Прокуратуру”.

ь спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;

ь призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, старших помічників і помічників Генерального прокурора України з особливих доручень, заступників керівників структурних підрозділів, старших слідчих з особливо важливих справ і слідчих з особливо важливих справ, старших прокурорів і прокурорів управлінь і відділів. Призначення цих працівників відбувається на невизначений термін;

ь затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання в межах загальної чисельності працівників із фонду заробітної плати. Залежно від конкретних умов, складності, обсягу наглядової та іншої діяльності той же самий вид праці в обласних та прирівняних до них прокуратурах може здійснюватися або управліннями, або відділами, або старшим помічником чи помічником прокурора. В міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокуратурах чисельність апарату залежить від обсягу роботи, що виконується;

ь призначає за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим прокурора цієї республіки;

ь призначає заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, а також прирівняних до них інших прокурорів. Призначаються вони на п’ятирічний строк. Після його закінчення вони або залишаються на цій посаді на новий строк, або звільняються у зв’язку з переходом на іншу роботу за станом здоров’я, результатами атестації та ін.;

ь відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщень та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено Законом України “Про прокуратуру”.

ь відповідно до законів України видає обов’язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції;

ь присвоює класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури. Вносить подання Президенту України про присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2 і 3 класів.

Вказівки Генерального прокурора України з питань розслідування є обов’язковими для виконання всіма органами дізнання і попереднього слідства.

Генеральний прокурор призначає членів колегій прокуратур Автономної Республіки Крим, прокуратур областей та прирівняних до них прокуратур міст Києва і Севастополя. Начальники управлінь і відділів, старші помічники прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей та прирівняні до них прокурори призначаються відповідними прокурорами за узгодженням з Генеральною прокуратурою (заступниками Генерального прокурора України, начальниками управлінь і відділів, які керують відповідними ділянками роботи). Особи, призначення яких повинно узгоджуватись з Генеральною прокуратурою, не можуть бути звільнені з посади, що займають, без її згоди.

Ст. 50 Закону України «Про прокуратуру2 закріплює заходи правового та соціального захисту працівників прокуратури і підкреслює, що прокурор і слідчий прокуратури знаходяться під захистом закону. Нанесення тілесних пошкоджень, образа, погроза у відношенні працівника прокуратури або його близького родича, а також знищення їх майна, інші насильницькі дії у зв’язку з виконанням прокурором або слідчим прокуратури своїх службових обов’язків тягнуть встановлену законом відповідальність.

Життя та здоров’я працівників прокуратури підлягає обов’язковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних бюджетів. У разі пошкодження чи інвалідності, що сталися у зв’язку з виконанням службових обов’язків, прокурор, слідчий прокуратури одержує, компенсацію у розмірі від річного до п’ятирічного грошової о утримання в залежності від ступеня утрати працездатності, а у випадку загибелі з вказаної причини сім’ям загиблих виплачують одноразову допомогу у розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою. За сім’єю загиблого зберігається право на одержання впорядкованого житлового приміщення на умовах і підставах, існуючих на час загибелі працівника.

Прокуратура України являється єдиним правоохоронним органом який здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінету Міністрів України, державними комітетами, відомствами, урядом Автономної Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів, політичними партіями, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами.

Правовою основою діяльності прокуратури є конституція України, Закони України «Про прокуратуру», інші законодавчі акти.

Прокуратура України становить єдину централізовану систему органів. До складу прокуратури України входять: Генеральна прокуратура України, яка є вищою ланкою в системі прокурату; прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя; районні , міжрайонні інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.

Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України строком на 5 років.

Відповідно до ст. 121 Конституцією України та ст. 5 Законом України «Про прокуратуру», на прокуратуру покладені такі функції:

ь підтримання державного обвинувачення у суді;

ь представництво інтересів держави і громадянина в суді;

ь нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

ь нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Крім тога прокуратура керується основними принципами організації та діяльності: централізації; незалежності; захисту прав громадян на основі їх рівності перед законом; публічності; гласності; позапартійності; єдності; законності.

Діяльність органів прокуратури спрямована на всебічне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і захист від правомірних посягань.

Прокуратура є невід’ємним органом правової держави.

1. Конституція України.

2. Закон України «Про Прокуратуру України» від 5 листопада 1991 року №1789- ХІІ

3. Кримінально-процесуальний кодекс України.

4. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілки. 2-ге вид., доопрацьоване. -К.: Наукова думка 2000. — 734с.

5. Н.С. Юзікова Судові та правоохоронні органи України навч. посібник 4-те вид., Київ “Істина” 2006.

6. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник/ О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. 3-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 352с.

Подобные документы

Поняття правового статусу та склад генеральної прокуратури України, організація її роботи. Колегії органів прокуратури. Утворення міських, районних, міжрайонних відділень прокуратури та принципи їх функціонування. Участь прокуратури у цивільних справах.

реферат [26,2 K], добавлен 04.02.2011

Прокуратура в системі органів державної влади. Основні принципи організації та пріоритетні напрями діяльності прокуратури. Система прокуратури України. Акти органів прокуратури. Здійснення нагляду за виконанням законів. Колегії прокуратур, їх рішення.

реферат [27,3 K], добавлен 17.05.2010

Дослідження місця прокуратури в системі органів державної влади, характеристика основних принципів її організації та діяльності. Особливості системи прокуратури України. Сутність актів прокурорського реагування. Участь прокуратури у цивільних справах.

реферат [23,5 K], добавлен 17.04.2010

Характеристика діяльності системи органів прокуратури України. Прокурорський нагляд за додержанням законів та його завдання. Правові основи діяльності, структура, функції органів прокуратури, правове становище їх посадових осіб та порядок фінансування.

отчет по практике [56,2 K], добавлен 18.12.2011

Розгляд систем, функцій та принципів діяльності прокуратури. Ознайомлення із порядком фінансування, штатним складом та розподілом обов’язків між працівниками прокуратури міста Ірпеня. Взаємозв’язки з органами Державної податкової служби України.

отчет по практике [42,9 K], добавлен 23.05.2014

Повноваження прокуратури США. Генеральний атторней як міністр юстиції. Судове переслідування економічних злочинів у країні. Угода про визнання вини: поняття, головні переваги та недоліки. Реформування органів прокуратури України за прикладом США.

контрольная работа [20,5 K], добавлен 24.03.2014

Правовий статус органів прокуратури України, компетенція і повноваження працівників, їх відображення в актуальному законодавстві. Сучасні вимоги до процесу підготовки кадрів для органів прокуратури, підвищення кваліфікації, навчання діючих працівників.

статья [22,3 K], добавлен 30.07.2013

Правові підстави діяльності прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва під час проведення дізнання та досудового слідства. Повноваження прокурора. Напрямки взаємодії органів прокуратури України з компетентними установами іноземних держав.

контрольная работа [14,7 K], добавлен 26.04.2011

Розробка нової концепції прокурорської діяльності після проголошення України незалежною. Огляд ролі прокуратури в суспільному житті при розбудові правової держави. Аналіз структури органів прокуратури, особливостей використання кадрового потенціалу.

контрольная работа [25,8 K], добавлен 19.10.2012

Прокуратура України як самостійний централізований орган державної влади, її функції, організація роботи та місце в системі державної влади. Загальна характеристика актів прокурорського реагування. Аналіз шляхів кадрового забезпечення органів прокуратури.

курсовая работа [46,9 K], добавлен 14.11.2010

Генеральний прокурор повноваження

§ 2. Структура Генеральної прокуратури України

Генеральна прокуратура України здійснює керівництво підпорядкованими прокуратурами, а також виконує покладені на прокуратуру наглядові та інші функції, організує свою діяльність за територіальним та предметно-галузевим принципами. Відповідно до чинного законодавства структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України.
Генеральний прокурор України має першого заступника і заступників. При Генеральному прокурорі України утворюється колегія, як дорадчий орган, у складі Генерального прокурора України (голова колегії), його першого заступника, заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, інших керівних працівників органів прокуратури. Персональний склад колегії затверджується Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора України.
У Генеральній прокуратурі діють головні управління і відділи, які створюються з урахуванням як традиційних, сталих, так і нових, але не менш пріоритетних напрямків діяльності. У їх складі є управління і відділи, а також самостійні управління та відділи. Генеральний прокурор України в залежності від конкретних завдань корегує структуру Генеральної прокуратури в цілому або її окремих управлінь і відділів.
Чинна структура Генеральної прокуратури України має такий вигляд:
— Генеральний прокурор України;
— Перший заступник Генерального прокурора України та 4 заступники Генерального прокурора України;
— заступник Генерального прокурора України — начальник головного управління військових прокуратур;
— апарат Генерального прокурора України (на правах управління).
Головне управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. У складі головного управління діють:
а) управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства. До нього входять:
— відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового слідства;
— відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання;
б) управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. У його складі:
— відділ нагляду за виконанням законів спецпідроз-ділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю при провадженні досудового слідства;
— відділ нагляду за додержанням законів спецпідроз-ділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю при проведенні оперативно-розшукової діяльності та дізнання;
в) управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства. У його складі:
— відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;
— відділ нагляду за додержанням законів про державний кордон і митну справу;
— відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
Організаційно-методичний відділ.
Головне управління захисту прав і свобод громадян та і інтересів держави. До його складу входять: а) управління захисту прав і свобод громадян:
— відділ нагляду за додержанням законів у соціальній сфері;
— відділ захисту прав і свобод неповнолітніх;
— відділ нагляду за додержанням законів про адміністративні правопорушення;
б) управління захисту інтересів держави:
— відділ захисту фінансово-економічних інтересів держави;
— відділ нагляду за додержанням природоохоронного законодавства;
— другий відділ;
в) управління представництва інтересів громадян та держави в суді:
— відділ представництва інтересів громадян та держави у цивільному судочинстві;
— відділ представництва інтересів громадян та держави в господарському судочинстві;
— відділ захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень.
Організаційно-методичний відділ.
До головного управління військових прокуратур входять:
1) Слідче управління, яке складається з:
а) відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ, додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання;
б) слідчого відділу.
2) Відділ нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.
3) Відділ підтримання державного обвинувачення, представництва в судах та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах.
4) Організаційно-методичний відділ та контролю виконання.
5) Відділ роботи з кадрами.
6) Секретаріат (на правах відділу).
Управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органами прокуратури складається з:
— відділу нагляду за додержанням законів при проведенні слідства органами прокуратури;
— відділу криміналістики та методичної роботи.
Управління з розслідування особливо важливих справ має у своїй структурі:
— перший слідчий відділ;
— другий слідчий відділ;
— третій слідчий відділ.
Відділ нагляду за розсліду ванням кримінальних справ слідчими Генеральної прокуратури України.
Управління нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті складається з:
— відділу захисту прав і свобод громадян та інтересів держави на транспорті;
— відділу нагляду за додержанням законів на транспорті при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
До складу управління підтримання державного обвинувачення в судах входять:
— відділ організації підтримання державного обвинувачення;
— відділ участі прокурорів у розгляді Верховним Судом України кримінальних справ;
— організаційно-методичний відділ.
Управління кадрів складається з:
— відділу роботи з кадрами;
— відділу підготовки кадрів і роботи з навчальними закладами.
До складу організаційно-контрольного управління входять:
— відділ організації роботи і контролю виконання;
— відділ статистичної інформації та аналітичної роботи.
До міжнародно-правового управління входять:
— відділ міжнародного співробітництва;
— відділ правової допомоги.
Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Відділ правового забезпечення.
Відділ прийому громадян, розгляду звернень та запитів народних депутатів України.
Перший відділ.
Прес-служба (на правах відділу).
Управління справами складається із:
— секретаріату (на правах відділу);
— відділу програмного і технічного забезпечення;
— відділу перекладів;
— відділу матеріально-технічного забезпечення;
— відділу капітального будівництва;
— експлуатаційно-господарського відділу;
— їдальні;
— запасного пункту управління.
Відділ фінансування та бухгалтерського обліку.
Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
Керівники управлінь і відділів призначаються на посади Генеральним прокурором України. Одночасно вони є його старшими помічниками та помічниками. Генеральний прокурор має також старших помічників та помічників з особливих доручень.
Генеральна прокуратура разом з Міністерством внутрішніх справ та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами за погодженням з Міністерством статистики розробляє систему та методику єдиного обліку і статистичної звітності про злочинність, розкриття і розслідування злочинів.
Закон надає Генеральному прокурору України широкі повноваження по керівництву органами прокуратури. Він, зокрема:
— спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;
— призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, старших помічників і помічників Генерального прокурора України з особливих доручень, заступників керівників структурних підрозділів, старших слідчих з особливо важливих справ і слідчих з особливо важливих справ, старших прокурорів і прокурорів управлінь і відділів. Призначення цих працівників відбувається на неви-значений термін;
— затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання в межах загальної чисельності працівників і фонду заробітної плати. Залежно від конкретних умов, складності, обсягу наглядової та іншої діяльності той же самий вид праці в обласних та прирівняних до них прокуратурах може здійснюватися або управліннями, або відділами, або старшим помічником чи помічником прокурора. В міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокуратурах чисельність апарату залежить від обсягу роботи, що виконується;
— призначає за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим прокурора цієї республіки;
— призначає заступників прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів. Вони призначаються на п’ятирічний строк, по закінченні якого або залишаються на цій посаді на новий строк, або в порядку ротації переводяться на рівноцінну посаду чи, залежно від результатів діяльності у підпорядкованій їм структурі, на іншу посаду з підвищенням чи пониженням по службі, або звільняються у зв’язку з переходом на іншу роботу за станом здоров’я, результатами атестації та ін.;
— відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено Законом “Про прокуратуру”. Генеральний прокурор України призначає членів колегій прокуратур Автономної Республіки Крим, прокуратур областей та прирівняних до них прокуратур міст Києва і Севастополя. Начальники управлінь і відділів, старші помічники прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей та прирівняні до них прокурори призначаються відповідними прокурорами за узгодженням з Генеральною прокуратурою (заступниками Генерального прокурора України, начальниками управлінь і відділів, які керують відповідними ділянками роботи). Особи, призначення яких повинно узгоджуватись з Генеральною прокуратурою, не можуть бути звільнені з посади, що займають, без її згоди;
— відповідно до законів України видає обов’язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції. В наказах визначаються методика і тактика здійснення нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів у відповідній сфері чи напрямку діяльності;
— присвоює класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 p.; вносить подання Президенту України про присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2, 3 класів.
Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняні до них прокуратури є прокуратурами другої ланки і тому особливість їх діяльності полягає у тому, що, з одного боку, вони здійснюють функції, покладені Законом на органи прокуратури в межах компетенції обласної прокуратури, а з другого — керують підпорядкованими прокуратурами.
Відповідно до ст. 16 Закону “Про прокуратуру” прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя очолюють відповідні прокурори, які призначаються на посаду Генеральним прокурором України строком на 5 років. Вони мають першого заступника і заступників, які також призначаються на посаду Генеральним прокурором України, але без обмеження строку. Структурно прокуратури цього рівня також складаються з управлінь і відділів (в значній частині таких, що співпадають з управліннями і відділами Генеральної прокуратури), начальники яких призначаються на посаду і звільняються з посади прокурорами, які очолюють ці прокуратури (за узгодженням з першими заступниками, заступниками, начальниками управлінь і відділів Генеральної прокуратури).
При визначенні функціональних обов’язків структурних підрозділів цих прокуратур використовуються (так само як і в Генеральній прокуратурі) принципи: предметний та зональний.
Положення про управління, відділи, інші структурні підрозділи обласних та прирівняних до них прокуратур затверджуються керівниками цих прокуратур. В них визначаються складові частини підрозділів, завдання та основні види робіт, що покладені на конкретний структурний підрозділ, а також обсяг повноважень начальника, його заступника і прокурорів управління (відділу).
У зазначених прокуратурах є посади заступників начальників, старших прокурорів, прокурорів управлінь і відділів, старших слідчих з особливо важливих справ, слідчих з особливо важливих справ і старших слідчих, спеціалістів і інших співробітників, які призначаються та звільняються керівником відповідної прокуратури.
На практиці розподіл обов’язків між працівниками структурних підрозділів здійснюється шляхом поєднання зонального та предметного принципів або за працівниками управління (відділу) закріплюється окреслена зона і якийсь предмет, або частина прокурорів управління (відділу) виконує обов’язки по зонах, частина — по предмету. Натакий підхід орієнтує і Генеральний прокурор України: “Обов’язки між працівниками районної (міської) ланки розподіляти, як правило, за предметним (галузевим), а прокуратур вищого рівня — зонально-предметним принципом з урахуванням теоретичної підготовки, практичного досвіду, індивідуальних нахилів та здібностей працівників.
Розподіл обов’язків між керівним складом Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів та ВМС України, районних (міських) прокуратур та прирівняних до них визначати наказом керівника прокуратури, у структурних підрозділах — розпорядженням заступника прокурора. Положення про структурні підрозділи затверджувати наказом керівника прокуратури”. (П. 4 наказу № 1 Генерального прокурора України від 19 січня 2004 р. “Про організацію роботи та контроль виконання в органах прокуратури України”).
До повноважень прокурорів обласних і прирівняних до них прокуратур по керівництву очолюваними прокуратурами поруч із повноваженнями по призначенню та звільненню відповідних працівників (про що було вище) віднесено внесення змін у встановлені штати своєї прокуратури в межах затвердженої чисельності і фонду заробітної плати (такі зміни призводяться лише за узгодженням з Генеральним прокурором України). Певні повноваження такого змісту має прокурор обласної та прирівняної до неї прокуратури стосовно підлеглих прокуратур (міських, районних, міжрайонних, районних в містах, інших прирівняних до них прокуратур). Зокрема, він призначає заступників прокурорів, старших помічників, помічників, старших слідчих та слідчих цих прокуратур.

Еще по теме:

  • Изменения закона закупок Федеральный закон от 29 июня 2018 г. № 174-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных […]
  • Какие правила этикета нужно соблюдать за столом Правила этикета за столом В первую очередь В первую очередь нужно знать, что этикет за столом заключается в целесообразности, удобстве, соблюдении эстетических норм. В разных странах мира нормы могут отличаться, потому, соглашаясь на обед с иностранными партнерами или друзьями, важно […]
  • Нотариус котласа Нотариусы Котлас Архангельской области Любому может понадобиться нотариальное удостоверение документациилибо другие нотариальные процедуры, вот почему такие услуги являются довольно востребованными. Юридическая защита защита граждан и организаций и профилактика разногласий является […]
  • Приказ по школе на экстернат о получении общего образования в форме экстерната муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Магадана «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 1.1 Настоящее положение определяет порядок получения общего образования в форме экстерната, предусмотренного п. […]
  • Переселения народов ссср Переселения народов ссср Народы сменили множество мест обитания, а некоторые из них преодолевали расстояния в тысячи километров. Переселения народов кардинально меняли картину мира. Заселение планеты (120 000 – 20 000 лет назад) Большинство генетиков и археологов уверяют в том, что […]
  • Заявление на возмещение ущерба жкх образец Заявление на возмещение ущерба жкх образец Собственники помещений нашего многоквартирного жилого дома выбрали способ управления домом – управляющая компания (УК), с которой заключен договор управления. В договоре четко не конкретизированы обязанности управляющей компании в части […]
  • Заявление на действия пристава-исполнителя Заявление на действия пристава-исполнителя Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые споры, пенсии Главная […]
  • Расчет возврата авиабилета Порядок возврата, обмена авиабилетов, оплаченных: безналичным расчетом Обмен авиабилетов Для обмена авиабилетов, оплаченных безналичным расчетом, Вы можете обратиться в любое аккредитованное агентство. Обмен осуществляется согласно правил примененного тарифа. Взимание сборов за изменение […]